Przeglądy okresowe obiektów i budynków

Systematyczne przeglądy okresowe obiektów i budynków są kluczowym aspektem utrzymania nieruchomości w odpowiednim stanie technicznym. Zapewniają skuteczne monitorowanie wszelkich zmian, identyfikację potencjalnych usterek oraz umożliwiają podejmowanie prewencyjnych działań naprawczych.

Rodzaje budowlanych przeglądów okresowych

  • Przegląd roczny - obejmuje kontrolę stanu technicznego elementów narażonych na wpływy atmosferyczne, instalacji gazowych, oraz przewodów kominowych.
  • Przegląd pięcioletni - sprawdza stan techniczny, użytkowanie, estetykę obiektu, oraz obejmuje badanie instalacji elektrycznej.

Obiekty wielkopowierzchniowe są zobowiązane do kontroli stanu technicznego co najmniej dwa razy w roku. Współpraca z odpowiednio wykwalifikowanymi inżynierami umożliwia nam również przeprowadzanie przeglądów instalacji. 

Odpowiedzialność za utrzymanie obiektów budowlanych

Odpowiedzialność za utrzymanie obiektów budowlanych spoczywa na właścicielu lub zarządcy obiektu. Osoba ta musi utrzymywać obiekt w należytym stanie i spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz ochrony przed czynnikami zewnętrznymi.

Właściciel lub zarządca musi także przeprowadzić kontrolę w przypadku zgłoszenia nieuzasadnionych ingerencji, lub naruszeń warunków użytkowania obiektu budowlanego. Po kontroli obiektów budowlanych muszą oni usuwać stwierdzone zagrożenia, potwierdzając to w protokole przesyłanym do organu nadzoru.

mężczyzna w niebieskim kasku trzyma projekt